تماس با ما

نشاني:ايران - تهران کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج
تلفن:44905176 (21) 98+
نمابر:44905175 (21) 98+
شماره اقتصادي (از سال 91):5631- 1137- 4111
کدپستي :1389816361
شماره ثبت:82062
صندوق پستي:174/ 13885
آدرس سايت اينترنتی:www.mehrcampars.com

پست الکترونیکی
روابط عمومی: Info@mehrcampars.com
دفتر مدیریت عامل: MCP@mehrcampars.com