برنامه ریزی دراز مدت

برنامه ریزی دراز مدت

مهرکام پارس آینده روشنی را در پیش رو میبیند

دراز مدت فکر کنید

دراز مدت فکر کنید

محافظت از جان دیگران، حفظ محیط زیست و آماده‌سازی نسلی سالم

به آینده بیاندیشید

به آینده بیاندیشید

{$=Bumper|fa-ir=سپر|ar-sa=شیلدز$}

سپر

{$=Dashboard|fa-ir=داشبورد|ar-sa=لوحة القيادة$}

داشبورد

{$=Door panel|fa-ir=رودری|ar-sa=لوحة الباب$}

رودری

{$=air conditioning|fa-ir=تهویه مطبوع|ar-sa=تكييف الهواء$}

تهویه مطبوع

{$=Console|fa-ir=کنسول|ar-sa=کنسول$}

کنسول

{$=Seat|fa-ir=صندلی|ar-sa=مقعد$}

صندلی