جمال صبری

جمال صبری

مدیر توسعه سیستم ها و فناوری اطلاعات
شماره تماس: 48862363