مجید محمد علیزاده

مجید محمد علیزاده

مدیر اداری و منابع انسانی
شماره تماس: 48862495