فاطمه صمدزاده

فاطمه صمدزاده

مدیر امور هماهنگی حوزه مدیرعامل
شماره تماس: 48863266