فاطمه صمدزاده

فاطمه صمدزاده

مدیر حوزه مدیرعامل و ارتباطات
شماره تماس: 48863266