مجید کهزادی

مجید کهزادی

معاون مهندسی
شماره تماس: 48862359