مجید مقدم

مجید مقدم

مدیر حوزه مدیرعامل و ارتباطات
شماره تماس: 48863266