مجید عابدینی

مجید عابدینی

معاون تامین
شماره تماس: 48862664