علی اصغر قدرت زاده

علی اصغر قدرت زاده

مدير برنامه‌ريزي استراتژيک و ارزيابي عملکرد
شماره تماس: 48862253