نادر زندی

نادر زندی

عضو غیر موظف هیئت مدیره
شماره تماس: