امیر صادقی

امیر صادقی

معاون برنامه ریزی و لجستیک
شماره تماس: 48862398