آگهي مزايده اقلام روتين ضايعاتی

1397/07/23
شرکت مهرکام پارس در نظر دارد اقلام ضايعاتي روتين خود را طی دوره 4 ماهه تا پایان بهمن ماه 1397 که شامل :
کارتن ضايعاتي ، فوم صندلي ضايعاتي  ، آهن آلات ضايعاتي ، تخته و پالت ضايعاتي ، انواع مواد پلیمری  ( کلوخه سنگین ضايعاتي ، درهم ته انباری ، absرنگی ضايعاتي ،  پلي اتيلن ضايعاتي ، ضربه گير(تقویتی )ضايعاتي ،  بشکه هاي ضايعاتي ، دوربر روکش ضايعاتي ، نایلون ضايعاتي ، کيسه موادوگوني ضايعاتي  ، زه نقراه اي روی سپرضايعاتي  ، لوله مقوایی رول وسط نایلون ضايعاتي   را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده  در ساعات اداري تا تاریخ 1397/07/28به محل شرکت واقع در کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج ـ شرکت مهرکام پارس واحدفروش مراجعه نمايند
× >
× >