آگهی مناقصه

1395/04/08
شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) در نظر دارد خدمات تخليه ، بارگيري ، جابجائي کالا و مواد مصرفي خود توسط ليفتراک در محدوده داخلي شرکت ( سايت شمالي و جنوبي ) را از طريق مناقصه عمومی برای مدت يکسال شمسی به شرکتهای معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد .
شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) در نظر دارد خدمات تخليه ، بارگيري ، جابجائي کالا و مواد مصرفي خود توسط ليفتراک در محدوده داخلي شرکت ( سايت شمالي و جنوبي ) را از طريق مناقصه عمومی برای مدت يکسال شمسی به شرکتهای معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد . لذا از کليه شرکتهای واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد .
- محل دريافت اسناد : شرکت مهرکام پارس ، واقع در کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، جنب شرکت پارس الکتريک معاونت بازرگانی واحد قراردادها می باشد که در قبال اخذ رسيد ، ارائه می گردد .
- مهلت ارائه اسناد : 7 روز کاری پس از انتشار آگهی می باشد .
- مبلغ سپرده مناقصه : معادل 000/000/100 ريال به صورت يکی از موارد ذيل می باشد :
الف : ضمانتنامه های صادر شده از سوی بانکها           ب : واريز وجه نقد به شماره حساب 7297373737 بنام شرکت مهرکام پارس نزد بانک ملت شعبه پارس خودرو .        
- بديهی است شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شرکت مهرکام پارس در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار می باشد . ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد مناقصه به طور کامل درج گرديده است لذا شرکت کنندگان بايد مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطلاعات صحيح ، امضاء نموده و در پاکات لاک و مهر شده تحويل نمايند . هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
شماره تلفن اطلاعات بيشتر : 44903622 - 48862303
× >
× >