آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

1397/08/26
شرکت مهرکام پارس در نظر دارد تأمين نيروی انسانی برای سايت های تهران، خراسان وکرمانشاه را از طريق مناقصه عمومی برای مدت يکسال به پيمانکار معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد.
لذا شرکتهای واجد شرايط می توانند ظرف هفت روزکاری از زمان انتشار آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس: تهران- کيلومتر11جاده مخصوص کرج- واحد قراردادها و جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند با تلفنهای 44903622 – 48862303 تماس حاصل نمايند.
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه دويست ميليون ريال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی و يا واريز به شماره حساب 7297373737 بنام شرکت مهرکام پارس نزد بانک ملت شعبه پارس خودرو قابل توديع است.      
× >
× >
× >
× >