آگهی مناقصه عمومی

1397/09/17
شرکت مهرکام پارس در نظر دارد انجام کليه امور خدماتي، نظافتی، فضاي سبز، جمع آوري ضايعات و پسماند محوطه، ساختمانهاي اداري و توليدی و... به شرح مندرج در اسناد مربوطه را از طريق مناقصه عمومی برای مدت يکسال به پيمانکار معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد.
لذا شرکتهای واجد شرايط می توانند ظرف هفت روزکاری از زمان انتشار آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس: کيلومتر11جاده مخصوص کرج- واحد قراردادها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بيشتربا تلفنهای 44903622 و 48862303 تماس حاصل نمايند .
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه دويست ميليون ريال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی و يا واريز به شماره حساب 7297373737 بنام شرکت مهرکام پارس نزد بانک ملت شعبه پارس خودرو قابل توديع است.   
× >
× >