آگهی مناقصه عمومی لیفتراک استیجاری

1397/08/07
شرکت مهرکام پارس در نظر دارد خدمات تخليه، بارگيري، جابجائي کالا و مواد مصرفي خود را توسط ليفتراک استيجاری در محدوده داخلي شرکت از طريق مناقصه عمومی برای مدت يکسال به پيمانکار معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد.
لذا کليه شرکتهای واجد شرايط می توانند ظرف هفت روزکاری از زمان انتشار آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس: کيلومتر11جاده مخصوص کرج- جنب شرکت پارس الکتريک- معاونت بازرگانی (واحد قراردادها) مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفنهای 44903622 – 48862303 تماس حاصل نمايند.
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 ريال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی و يا واريز به شماره حساب 7297373737 بنام شرکت مهرکام پارس نزد بانک ملت شعبه پارس خودرو قابل توديع است.       
× >
× >