آگهی مناقصه عمومی

1398/07/15
شرکت مهرکام پارس در نظر دارد خدمات اياب و ذهاب پرسنل خود در محدوده داخلی و حومه تهران بزرگ ، کرج و هشتگرد را از طريق مناقصه عمومی برای مدت يکسال شمسی به پيمانکار معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد.
لذا شرکتهای واجد شرايط   می توانند ظرف هفت روزکاری از زمان انتشار آگهی جهت دريافت و عودت اسناد مناقصه به آدرس: کيلومتر11جاده مخصوص کرج، واحد قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند با تلفنهای 44903622 – 48862303 تماس حاصل نمايند.
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه يک ميليارد و چهارصد و چهل ميليون ريال می باشد .        

پایان مهلت
 
× >
× >