مناقصه عمومی امور خدماتی

1398/10/24
آگهی مناقصه عمومی
شرکت مهرکام پارس در نظر دارد انجام کلیه امورخدماتی، نظافتی، فضای سبز، جمع آوری ضایعات و پسماند محوطه، ساختمان های اداری و تولیدی و ... به شرح مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی برای مدت یک سال شمسی به پیمانکار معتبر و دارای مجوز واگذار نماید لذا شرکت های واجد شرایط ظرف هفت روز کاری از زمان انتشار آگهی جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه به آدرس : کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، واحد قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر می تواند با تلفن های 4490362-48862303 تماس حاصل نمایند.
  • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد.
  • تاریخ چاپ آگهی:  روز سه شنبه  مورخ 98/10/24
  • تاریخ پایان مهلت : روز چهارشنبه مورخ 98/11/02
× >
× >
× >
× >