آگهی مناقصه عمومی تامین تریلی و خاور

1399/02/30
شرکت مهرکام پارس در نظردارد تامين انواع تریلی و خاور جهت حمل و نقل کالا شامل: قطعات نیمه ساخته، محصولات و مواد اولیه، پالت پر یا خالی از کالا و ضایعات، از سایت مهر‏کام پارس کرمانشاه به سایت ایران خودروکرمانشاه(شهرستان صحنه) و بالعکس را از‏طريق مناقصه عمومي برای مدت يکسال به پيمانکار معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد. لذا شرکتهای واجد شرايط می توانند ظرف هفت روزکاری از زمان انتشار آگهی جهت دريافت و عودت اسناد مناقصه به آدرس: تهران- کيلومتر11جاده مخصوص کرج- واحد قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بيشتر با تلفنهای 44903622 - 48862303 تماس حاصل نمايند.
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه دویست و پنجاه ميليون ريال می باشد.
تاریخ چاپ آگهی : روز سه شنبه 99/02/30
تاریخ پایان ههلت : روز یکشنبه 98/03/11
× >
× >