دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

1398/10/26
دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مهرکام پارس (سهامی عام ) به شماره ثبت 82062 و شناسه ملی 10101267070
دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مهرکام پارس (سهامی عام )
به شماره ثبت 82062 و شناسه ملی 10101267070
 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهرکام پارس (سهامی عام ) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 ساعت 11 صبح به نشانی: تهران، کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، شرکت مهرکام پارس تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند لذا از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یک ساعت قبل از شروع جلسه جهت دریافت کارت ورود به امور سهام، واقع در محل این شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه :
  1. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
  2. سایر موارد
                                                               هیات مدیره شرکت مهرکام پارس (سهامی عام )
× >
× >