اگهی به دعوت به مجمع عمومی

1398/04/02
اگهی به دعوت به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) عملکرد سال مالی 1397 به شماره ثبت 82062 و شناسه ملی 10101267070
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 در سالن همایش شرکت محورسازان ایران خودرو به آدرس کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
  1. استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال منتهی به 1397/12/29
  2. بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال منتهی به 1397/12/29
  3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال منتهی به  1398/12/29
  4. انتخاب اعضاء هیأت مدیره
  5. تعیین حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
  6. تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت
  7. سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد
  8.  
  9. با استناد ماده 99 قانون تجارت از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام در ساعت اداری 9 الی 16 روز سه شنبه مورخ 1398/04/04  جهت دریافت برگ ورود به جلسه ، به امور سهام واقع در کیلومتر 11جاده مخصوص کرج – شرکت مهرکام پارس مراجعه نمایند.
بدیهی است حضور در جلسه مجمع منوط به ارائه برگ ورود به جلسه می باشد.
هیات مدیره شرکت مهرکام پارس (سهامی عام )
× >
× >