مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی

1397/09/03
شرکت مهرکام پارس در نظر دارد تأمين نيروی انسانی برای سايت های تهران، خراسان وکرمانشاه را از طريق مناقصه عمومی برای مدت يکسال به پيمانکار معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد.
لذا شرکتهای واجد شرايط می توانند ظرف هفت روزکاری از زمان انتشار آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس: کيلومتر11جاده مخصوص کرج- واحد قراردادها و یا جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند با تلفنهای 44903622 و 48862303 تماس حاصل نمايند.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه دويست ميليون ريال می باشد
× >
× >