مجید معتمدزاده

مجید معتمدزاده

مدیر حسابرسی داخلی
شماره تماس: