مفید ولیزاده

مفید ولیزاده

مدیر توسعه منابع انسانی
شماره تماس: 48862495