ارتباط با ما

نشانی :تهران - کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج 
تلفن :44905176 (021) 
نمابر :44905175 (021) 
روابط عمومی : 44904032 (021) 
جهت تماس مستقیم ، قبل از شماره داخلی ، پیش شماره ۴۸۸۶ را وارد نمایید.
کدپستی :1389836361
صندوق پستی :174/ 13885

پست الکترونیکی
روابط عمومی: Info@mehrcampars.com
دفتر مدیریت عامل: MCP@mehrcampars.com