آگهي مزایده عمومی اقلام ضایعاتی روتین سایت تهران

1401/06/19
شرکت مهرکام پارس ( MCP ) در نظر دارد اقلام ضایعاتی روتین سایت تهران خود را که شامل کارتن ضايعاتی، آهن آلات ضايعاتی، تخته و پالت ضايعاتی،
فوم صندلی ضايعاتی، انواع مواد پليمری ضايعاتی، دور بر روکش ضايعاتی،
نايلون ضايعاتی،کيسه مواد و گونی ضايعاتی، لوله مقوائی رول وسط نايلون ضايعاتی،
انواع بشکه ضايعاتی و زباله می باشد را بمدت چهار ماه از مهرماه تا پایان دی ماه 1401 از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند ظرف مدت 5 روزکاری از زمان انتشار آگهی در ساعات اداری جهت بازدید، دریافت و عودت اسناد مزایده به آدرس تهران، کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، درب شماره یک شرکت مهرکام پارس، واحد بازاریابی و فروش مراجعه نمایند.
بدیهی است شرکت در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات ارائه شده مختار بوده و به پیشنهادات خارج از تاریخ تعیین شده و پاکت تسلیمی فاقد شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 48862285 تماس حاصل نمايند.
تاریخ چاپ آگهی: 1401/06/19
تاریخ پایان مهلت آگهی : 1401/06/23
× >
× >
× >
× >