آگهي مناقصه عموی تامین انواع خاور، تريلی و وانت نيسان

1399/03/08
شرکت مهرکام پارس در نظر دارد تامين انواع خاور، تريلی و وانت نيسان، کفی جهت ارائه خدمات حمل و نقل کالا، محصولات و مواد اوليه در محدوده استان  تهران و بالعکس را از طريق مناقصه عمومي برای مدت يک سال به پيمانکار معتبر و دارای مجوز واگذار نمايد. لذا شرکتهای واجد شرايط می توانند ظرف هفت روزکاری از زمان انتشار آگهی جهت دريافت و عودت اسناد مناقصه به آدرس: کيلومتر11جاده مخصوص کرج- واحد قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند با تلفنهای 44903622 - 48862303 تماس حاصل نمايند.
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه يک ميليارد و دويست و هفتاد ميليون ريال می باشد .
تاریخ چاپ آگهی : روز پنجشنبه 99/03/08
تاریخ پایان ههلت : روز دوشنبه 99/03/19
× >
× >
× >
× >