مناقصه تأمین نیروی انسانی

1400/02/21
آگهی مناقصه
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮﮐﺎم ﭘﺎرس در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﺧﺮاﺳﺎن وﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و داراي ﻣﺠﻮز واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روزﮐﺎري از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ آدرس: ﺗﻬﺮان،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ11ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج، اداره ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘر ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﻬﺎي 44903622 – 48862303 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 - ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 1,000,000,000 رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
تاریخ شروع: 1400/02/29
تاریخ پایان :1400/02/30

روزهای کاری بجز پنجشنبه و جمعه-

× >
× >
× >
× >